Кой ми издава направления за прегледи и изследвания, за да се ява на освидетелстване пред ТЕЛК/НЕЛК?

Съгласно чл.22, ал.3 от Правилника за прилагане на Наредбата за медицинската експертиза Направлението за високоспециализираните и скъпоструващите медико-диагностични изследвания, които ползват освидетелстването на здравно осигурено лице, се издава от ТЕЛК. Освен това съгласно Чл. 35. (1) от същия Правилник: „Ръководителите на лечебните заведения, към които са създадени ТЕЛК, осигуряват своевременно цялостно амбулаторно или болнично изследване…

Мога ли да се откажа от ТЕЛК / НЕЛК Решение?

Да, издаването на ТЕЛК/НЕЛК Решени е право на лице с намалена работоспообност и то може по всяко едно време да се откаже от него, като подаде заявление до съответаната Регионлана картотека. Освен това, дори и да му е издадено, лицето може да не се възползва от облекченията/правата, които му дава Решението. В случай, че лицето…

Имам ли право да обжалвам забавена дата за насрочване на преглед за освидетелстване/преосвидетелстване?

Да, всяко нарушение на императивни норми на нормативен акт може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган /в случая НЕЛК/ или пред съда в 14 дневен срок от датата, на която е следвало да се извърши действието. Всяко забавяне на ТЕЛК да насрочи дата за освидетелставне за повече от 15 дни при временна неработоспособност и…

Ще получавам ли някаква парична и друга помощ при обжалване на ТЕЛК / НЕЛК Решението, докато то влезе в сила?

Да, съгласно чл.98, ал.7 и ал.8 от Кодекса за социално подпомагане: „Ако решението на ТЕЛК и НЕЛК е обжалвано до влизането в сила на решението на НЕЛК, съответно на съда по обжалваното решение на органите на медицинската експертиза, се отпуска, възобновява и възстановява пенсия за инвалидност в размер на социалната пенсия за старост. След влизането…

Имам ли право на придружител, който да присъства по време на освидетелстването ми пред ТЕЛК/НЕЛК и може ли да присъстват и други лица при взимане на решението?

Да, съгласно чл.37, ал. 2 от Правилника за прилагане ан Наредбата за медицинската експертиза: „В заседанията на ТЕЛК по покана на председателя могат да участват представители на работодателя, на организациите на и за хората с увреждания, както и други лица, имащи отношение по конкретните въпроси, свързани с освидетелстването.“ Тези лица нямат право да присъсъставт при…

Имам ли право да обжалвам отказ на личния лекар или на ЛКК да ме насочат към ТЕЛК?

Да, имате право да обжалвате отказа по реда на чл.112 от Закона за здравето. Срокът за обжалване е 14-дневен от датата на отказа. Жалбата се подава до ЛКК за жалба срещу личен лекар, съответно до ТЕЛК при отказ на ЛКК.

адв. Христина Николова, Център за Защита Правата в Здравеопазването

Какви права имам при грубо и нечовешко отношение от членове на комисия към ТЕЛК?

– Имате право да подадете жалба до Председателя на съответния ТЕЛК, до ръководителя на лечебното заведение, към което е ТЕЛК комисията, до Регионалната здравна инспекция и до Министъра на здравеопазването. Освен това имате право да потърсите обезщетение за причинени Ви негативни емоции, напрежение, обида, стрес и др, по съдебен ред или по чрез извънсъдебна споразумение/медиация.…

Мога ли да бъда преосвидетелстван/а, докато съм в болница или ако състоянието ми не позволява да напусна дома си?

– Да, съгласно чл.33, ал.4 и 5 от Правилника за прилагане на Наредбата за медицинска експертиза : „Лицата, които по медицински показания не са в състояние да се явят в ТЕЛК, се освидетелстват на място (в дома, в болнично или друго заведение). Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано…