Какво е химиотерапия?

Химиотерапията представлява лекарствено лечение, което унищожава или контролира размножаването и растежа на раковите клетки. Има различни лекарства. Лекарството може да бъде дадено самостоятелно или заедно с други медикаменти.

Какво представлява ракът?

Човешкото тяло е изградено от малки структури, наречени клетки, които са невидими за невъоръженото човешко око. Клетките са „градивните блокове“, които изграждат органите и тъканите на тялото. Участващи в различните тъкани (на мозъка, белите дробове, черния дроб и др.),

Получаване на лекарства за домашно лечение извън списъците на НЗОК

По правило НЗОК заплаща напълно или частично лекарства за домашно лечение, включени в списъците по чл. 55(2), т.7 от Закона за здравното осигуряване. Лекарствата, които не са включени в тези списъци по правило се заплащат от пациента. На практика огромната част от регистрираните за употреба лекарства в страната, не са включени в списъците на НЗОК.…

Отговорност на лекаря за причинени вреди

Лекарят носи отговорност за виновно причинени вреди на пациента. Вината се предполага и в хода на съдебен процес тежестта на доказване, че не е налице виновно поведение е на лекаря. Пациентът трябва да докаже, чеa има неправомерни действие при неговото лечение и че в резултат на тези действия е настъпила увреда, която може а бъде…

Кратка информация и препоръки за водене на съдебни дела

Какво трябва да знае гражданинът преди да започне съдебно дело за нарушени права в здравеопазването? Съдебните дела могат да бъдат водени в три направления: Административни, Наказателни, Граждански. Административните дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов нормативен акт. Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални…

Европейска Директива за здравно обслужване в ЕС

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ Версия 1 Информацията е събрана и подготвена от Eurordis Директивата за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване бе официално приета на 9 март 2011 г. От датата на публикуването й в Официалния вестник на Европейския съюз държавите-членки разполагат с 30-месечен период, за да я отразят…