Имам ли право да обжалвам забавена дата за насрочване на преглед за освидетелстване/преосвидетелстване?

Да, всяко нарушение на императивни норми на нормативен акт може да се обжалва пред по-горестоящия административен орган /в случая НЕЛК/ или пред съда в 14 дневен срок от датата, на която е следвало да се извърши действието. Всяко забавяне на ТЕЛК да насрочи дата за освидетелставне за повече от 15 дни при временна неработоспособност и…