Имам ли право на придружител, който да присъства по време на освидетелстването ми пред ТЕЛК/НЕЛК и може ли да присъстват и други лица при взимане на решението?

Да, съгласно чл.37, ал. 2 от Правилника за прилагане ан Наредбата за медицинската експертиза: „В заседанията на ТЕЛК по покана на председателя могат да участват представители на работодателя, на организациите на и за хората с увреждания, както и други лица, имащи отношение по конкретните въпроси, свързани с освидетелстването.“ Тези лица нямат право да присъсъставт при…