Получаване на лекарства за домашно лечение извън списъците на НЗОК

По правило НЗОК заплаща напълно или частично лекарства за домашно лечение, включени в списъците по чл. 55(2), т.7 от Закона за здравното осигуряване. Лекарствата, които не са включени в тези списъци по правило се заплащат от пациента. На практика огромната част от регистрираните за употреба лекарства в страната, не са включени в списъците на НЗОК.…

Отговорност на лекаря за причинени вреди

Лекарят носи отговорност за виновно причинени вреди на пациента. Вината се предполага и в хода на съдебен процес тежестта на доказване, че не е налице виновно поведение е на лекаря. Пациентът трябва да докаже, чеa има неправомерни действие при неговото лечение и че в резултат на тези действия е настъпила увреда, която може а бъде…

Кратка информация и препоръки за водене на съдебни дела

Какво трябва да знае гражданинът преди да започне съдебно дело за нарушени права в здравеопазването? Съдебните дела могат да бъдат водени в три направления: Административни, Наказателни, Граждански. Административните дела се водят тогава, когато административен орган, отказва да изпълни задълженията си, записани в закон или подзаконов нормативен акт. Пред Административния съд може да се оспорват индивидуални…

Европейска Директива за здравно обслужване в ЕС

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ДИРЕКТИВАТА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ Версия 1 Информацията е събрана и подготвена от Eurordis Директивата за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване бе официално приета на 9 март 2011 г. От датата на публикуването й в Официалния вестник на Европейския съюз държавите-членки разполагат с 30-месечен период, за да я отразят…

Европейска Директива за лечение в ЕС

ДИРЕКТИВА 2011/24/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 9 март 2011 година за упражняване на правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално членове 114 и 168 от него, като взеха предвид предложението на Европейската комисия, като…

Права на човека

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи Изменена с Протокол № 3 от 6 май 1963 г.; Протокол № 5 от 20 януари 1966 г. и Протокол № 8 от 19 март 1985 г. (Ратифицирана със закон, приет от НС на 31.07.1992 г. – ДВ, бр. 66 от 1992 г. В сила…